Algemene voorwaarden Cosmo Dance Company vzw

Artikel 1. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst en/of werkzaamheden tussen dansschool Cosmo Dance Company vzw, hierna te noemen: “de dansschool”, en een wederpartij waarop de dansschool deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de danslessen en vakantiekampen.

3. Indien de dansschool niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de dansschool in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

4. Bezoekers, als leden, gasten, etc., dienen zich gedurende hun verblijf op het terrein of in de dansschool aan de huisregels van de dansschool evenals de aanwijzingen die gegeven worden door de directie en/of de coaches op te volgen. Indien men zich daar niet aan houdt kan tot verwijdering worden overgegaan. De dansschool heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de dansschool te weigeren.

5. Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van de dansschool door toedoen van een bezoeker zullen ten alle tijden verhaald worden.

6. De dansschool is niet verantwoordelijk voor diefstal van meegebrachte voorwerpen/goederen.

7. De dansschool kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies en/of beschadiging van materiële voorwerpen/goederen meegebracht door de danser.

8. De dansschool is niet verantwoordelijk voor ongevallen buiten de danszaal.

9. De danser is wel verzekerd voor ongevallen binnen de danszaal voor dansers die het lidgeld hebben betaald. Ook dansers die een vakantiekamp volgen zijn verzekerd voor lichamelijke ongevallen in de danszaal. Geen betaling = geen verzekering! Deze verzekering geldt niet voor letsels veroorzaakt door grote juwelen, niet aangepast schoeisel,...

10. De dansschool mag foto's van uw kind(eren) online publiceren op de website en/of sociale media, gebruiken voor reclamemateriaal,... Indien u dit uitdrukkelijk niet wenst moet u de dansschool hiervan schriftelijk op de hoogte brengen.

Artikel 2 Inschrijving

1. De dansschool bepaalt het aantal deelnemers, en op welke dagen en tijden danslessen kan worden genoten.

2. Na inschrijving is de deelnemer het volledige lesgeld verschuldigd. De eerste les is steeds een gratis proefles. Indien de danser beslist na de eerste les de lessenreeks niet verder te volgen dienen wij hiervan op de hoogte gebracht te worden.

3. Inschrijving wordt online behandeld.


Artikel 3 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1. De dansschool mag de les annuleren indien daartoe gegrond redenen (waaronder overmachtsituaties) zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig deelnemers, overlijden, ziekte, examens, repetities show en dergelijke. Ingeval van (aangekondigde) annulering voor aanvang van de les heeft de deelnemer geen recht op terugbetaling van het lesgeld. Vindt een langdurige annulering van meerdere lessen plaats dan zal terugbetaling van het lesgeld geschieden naar rato van het aantal nog niet genoten lessen.

2. De dansschool is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien: de deelnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt

3. Een deel van het inschrijvingsgeld kan enkel terug geëist worden aan de hand van doktersattest + medisch verslag. Er wordt een administratieve kost van 25,00 euro aangerekend bij terugbetaling.
OPGELET: Gelieve dus enkel over te gaan tot betaling indien je zeker bent van je inschrijving. Ben je dat niet? Volg dan eerst een gratis proefles!

4. Vakantiekampen kunnen enkel geannuleerd worden aan de hand van een doktersattest, u krijgt dan een tegoed dat gebruikt kan worden bij inschrijving van een volgend vakantiekamp.


Artikel 4 Betaling

1. Betaling van het lesgeld dient na de proefles te geschieden tenzij de dansschool schriftelijk een andere termijn met de deelnemer is overeengekomen.

2. De betaling is mogelijk door middel van contante betaling of online via onze website.

3. Bij het niet tijdig voldoen van de inschrijfkosten is de dansschool gemachtigd hiervoor maatregelen te treffen.


Privacybeleid

Cosmo Dance Company vzw hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Bijvoorbeeld bij inschrijving voor een dansles en/of vakantiekamp. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer (boekhouding) en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot

Cosmo Dance Company vzw, Heidestraat 4, 3500 Hasselt, info@cosmodancecompany.be.

Uw persoonsgegevens worden enkel doorgegeven aan onze boekhouder ter vervolmaking van de boekhouding.
KMG boekhouding - Herk De Stad
en aan de danscoach van uw kind, zodat hij/zij jullie steeds kan informeren via mail en contacteren via telefoon in een noodsituatie.

Uw gegevens worden bewaard tijdens het jaar van inschrijving.
Onze boekhouder bewaart uw gegevens gedurende 5 jaar.

Onze nieuwsbrieven worden verstuurd via bluebarn, u kan hier steeds vrijblijvend voor uitschrijven via de link onderaan in de mails.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Cosmo Dance Company vzw, Heidestraat 4 3500 Hasselt, info@cosmodancecompany.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Cosmo Dance Company vzw kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Bij inschrijving voor een dansles en/of vakantiekamp en het bijgevolg accepteren van onze algemene voorwaarden gaat u er mee akkoord dat foto's van uw kind kunnen gebruikt worden op sociale media, onze website en reclame materiaal. Indien u dit niet wenst gelieve ons dit uitdrukkelijk te laten weten via mail info@cosmodancecompany.be


schrijf je in voor onze online nieuwsbrief!